ALGEMENE VOORWAARDEN

VERHOOP ingeschreven in de Kamer van Koophandel te ‘s-Gravenhage onder nummer 75880733 en hanteert voor alle aanbiedingen en overeenkomsten de Algemene Voorwaarden van Nederland ICT. Deze voorwaarden zijn gedeponeerd bij de Kamer van Koophandel onder nummer 30174840.

Definities:

  1. VERHOOP wordt in de algemene voorwaarden van Nederland ICT aangeduid als Leverancier.
  2. De wederpartij van Leverancier wordt in deze algemene voorwaarden aangeduid als Klant.
  3. Klant: de (rechts-)persoon binnen wiens bedrijf of organisatie Leverancier een opdracht uitvoert.
  4. Partijen zijn Klant en Leverancier samen.
  5. Met de overeenkomst wordt bedoeld de overeenkomst tot dienstverlening tussen partijen.
  6. Opdracht: een overeenkomst van opdracht in de zin van artikel 7:400 e.v. BW waarbij de ene partij, Verhoop, zich jegens de andere partij, verbindt dienstverlening te (doen) verrichten.
  7. Schade: alle directe en indirecte schade, daaronder begrepen, doch niet beperkt tot, winstderving, bedrijfsschade, (bijkomende) kosten, directe/indirecte gevolg- en/of vertragingschade en/of direct/indirect verlies door schade van derden..

U kunt de Algemene Voorwaarden van Nederland ICT in PDF formaat downloaden door op het PDF plaatje te klikken.Nederland ICT Algemene Voorwaarden / Verhoop Resultaatmanagement

Laatste wijziging

Mochten de Algemene Voorwaarden Nederland ICT wijzigen, dan vindt u de meest recente versie HIER.

Den Haag, 01-02-2018

Daniel Verhoop
Eigenaar VERHOOP en www.verhoop.nl