ALGEMENE VOORWAARDEN
ALGEMENE VOORWAARDEN Verhoop ResultaatmanagementVerhoop Resultaatmanagement

Ingeschreven in de Kamer van Koophandel te ‘s-Gravenhage onder nummer 69892539.

U kunt de Algemene Voorwaarden in PDF formaat downloaden door op het PDF plaatje te klikken.

 1. Verhoop Resultaatmanagement wordt in deze algemene voorwaarden aangeduid als Opdrachtnemer.
 2. De wederpartij van Opdrachtnemer wordt in deze algemene voorwaarden aangeduid als Opdrachtgever.
 3. Opdrachtgever: de (rechts-)persoon binnen wiens bedrijf of organisatie Opdrachtnemer een opdracht uitvoert.
 4. Partijen zijn Opdrachtnemer en Opdrachtgever samen.
 5. Met de overeenkomst wordt bedoeld de overeenkomst tot dienstverlening tussen partijen.
 6. Opdracht: een overeenkomst van opdracht in de zin van artikel 7:400 e.v. BW waarbij de ene partij, Verhoop Resultaatmanagement, zich jegens de andere partij, verbindt dienstverlening te (doen) verrichten.
 7. Schade: alle directe en indirecte schade, daaronder begrepen, doch niet beperkt tot, winstderving, bedrijfsschade, (bijkomende) kosten, directe/indirecte gevolg- en/of vertragingschade en/of direct/indirect verlies door schade van derden..
 1. Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen, offertes en Opdrachten met betrekking tot de door Opdrachtnemer uit te voeren opdrachten in de ruimste zin des woords, alsmede op de aldus tot stand gekomen overeenkomsten en hieruit voortvloeiende nadere overeenkomsten c.q. rechtshandelingen, tenzij schriftelijk anders wordt overeengekomen. De fysieke aanvang van de Opdracht houdt aanvaarding van deze algemene voorwaarden in.
 2. Een verwijzing door Opdrachtgever naar de eigen algemene voorwaarden heeft geen effect, tenzij Opdrachtgever voor het aangaan van enige overeenkomst de voorwaarden van Opdrachtnemer uitdrukkelijk en ondubbelzinnig verwerpt. In het laatste geval zal geen overeenkomst tot stand komen, voordat hierover schriftelijke overeenstemming is bereikt. In de overige gevallen worden eventuele algemene voorwaarden van de Opdrachtgever en andere op documenten van de Opdrachtgever afgedrukte bepalingen bij deze uitdrukkelijk buiten toepassing verklaard.
 3. Overeenkomsten van Opdracht komen schriftelijk tot stand voor aanvang van de uitvoering van de Opdracht door ondertekening van de overeenkomst van Opdracht door Partijen, met een toelichting op de verwachte duur van de werkzaamheden en de tarieven, tenzij anders door Partijen is bepaald. De in de overeenkomst van Opdracht genoemde verwachte duur en tariefstelling zijn ramingen die op basis van inzichten ten tijde van de formulering van de werkzaamheden als toereikend werden beschouwd. Mocht de overeenkomst van Opdracht niet binnen 30 dagen na de fysieke aanvang van de Opdracht door Opdrachtgever ondertekend zijn, dan gelden de voorwaarden van de desbetreffende overeenkomst hierdoor als bindend.
 4. Elke overeenkomst wordt aangegaan onder de veronderstelling dat Opdrachtgever voldoende kredietwaardig blijkt te zijn voor de geldelijke nakoming van de overeenkomst. In dit verband is Opdrachtnemer gerechtigd om bij of na het sluiten van de overeenkomst zekerheid van Opdrachtgever te vorderen voor de nakoming van diens verplichtingen uit hoofde van de overeenkomst. Opdrachtgever is bij voormelde vordering niet gerechtigd zijn verplichtingen uit hoofde van de Opdracht op te schorten. Opdrachtnemer is echter wel gerechtigd om in deze situatie zijn werkzaamheden op te schorten, totdat aan voornoemde vordering door Opdrachtgever is voldaan.
 5. Afwijken van deze voorwaarden kan alleen als dat uitdrukkelijk én schriftelijk door partijen is overeengekomen.
 6. Deze algemene voorwaarden zijn eveneens van toepassing op alle overeenkomsten met Opdrachtnemer, voor de uitvoering waarvan derden dienen te worden betrokken
 1. Opdrachtnemer draagt er zorg voor, dat van de Opdracht per periode van een maand een tijdspecificatie bijgehouden wordt, welke als basis dient voor de berekening van de vergoeding voor de uitgevoerde Opdracht.
 2. Opdrachtnemer declareert per periode van een maand de door hem in die periode verrichte werkzaamheden. Betaling van het factuurbedrag dient – zonder recht op korting of (schuld)verrekening – te geschieden binnen dertig dagen na factuurdatum van de declaratie, op een door Opdrachtnemer aan te geven wijze, in de valuta waarin is gefactureerd.
 3. Declaraties zijn desgewenst voorzien van een specificatie.
 4. Bezwaren tegen de hoogte van de ingediende facturen schorten de betalingsverplichting van Opdrachtgever niet op.
 5. Betaalt Opdrachtgever niet op tijd, dan is hij in gebreke. Blijft Opdrachtgever in gebreke, dan is Opdrachtnemer gerechtigd de verplichtingen op te schorten totdat Opdrachtgever aan zijn betalingsverplichting heeft voldaan.
 6. Na het verstrijken van dertig dagen na factuurdatum is Opdrachtgever, na door Opdrachtnemer ten minste eenmaal te zijn aangemaand om binnen een redelijke termijn te betalen, van rechtswege in verzuim en is hij over het opeisbare bedrag een rente verschuldigd van 1% per maand, te rekenen vanaf 20 dagen na factuurdatum, tenzij de wettelijke handelsrente hoger is, in welk geval de wettelijke handelsrente geldt.
 7. Door Opdrachtgever gedane betalingen strekken steeds ter afdoening van in de eerste plaats alle verschuldigde rente en kosten, in de tweede plaats van opeisbare facturen die het langst openstaan, zelfs al vermeldt Opdrachtgever dat de voldoening betrekking heeft op een latere factuur.
 8. Blijft Opdrachtgever in gebreke, dan zal Opdrachtnemer tot invordering overgaan. De kosten met betrekking tot die invordering komen voor rekening van de Opdrachtgever. Wanneer Opdrachtgever in verzuim is, is hij wettelijke (handels)rente, buitengerechtelijke incassokosten en overige schade verschuldigd aan Opdrachtnemer. De incassokosten worden berekend aan de hand van het Besluit vergoeding voor buitengerechtelijke incassokosten.
 9. In geval van liquidatie, faillissement, beslag of surseance van betaling van de Opdrachtgever zijn de vorderingen van Opdrachtnemer op de Opdrachtgever onmiddellijk opeisbaar.
 10. Weigert Opdrachtgever zijn medewerking aan de uitvoering van de opdracht door Opdrachtnemer, dan is hij nog steeds verplicht de afgesproken prijs aan Opdrachtnemer te betalen.
 1. De bij het aangaan van de overeenkomst overeengekomen prijzen en uurlonen zijn gebaseerd op het op dat moment gehanteerde prijspeil. Opdrachtnemer heeft het recht de aan Opdrachtgever te berekenen vergoedingen jaarlijks per 1 januariaan te passen.
 2. Opdrachtgever moet in ieder geval schriftelijk instemmen met een verhoging van de kosten en de uurlonen, voor zover die verhoging wordt vastgesteld aan de hand van de navolgende indexeringsclausule: de nieuwe vergoedingen worden vastgesteld door de bestaande prijzen te vermenigvuldigen met een breuk waarvan de teller is het indexcijfer dat geldt voor de maand april voorafgaande aan de verhoging en waarvan de noemer is het indexcijfer dat geldt voor de maand april van het daaraan voorafgaande jaar. De indexcijfers zijn de prijsindexcijfers van de gezinsconsumptie (CPI), alle huishoudens, gepubliceerd door het Centraal Bureau voor de Statistiek te ’s-Gravenhage.
 1. De aanbiedingen zijn vrijblijvend, tenzij in het aanbod een termijn van aanvaarding is genoemd. Wordt het aanbod niet binnen die gestelde termijn aanvaard, dan vervalt het aanbod.
 2. Een offerte van Opdrachtnemer heeft een geldigheid van 3 weken (tenzij in de offerte anders aangegeven). Verlenging van deze termijn is in overleg mogelijk.
 3. Levertijden in offertes zijn indicatief en geven de Opdrachtgever bij overschrijding daarvan geen recht op ontbinding of schadevergoeding, tenzij partijen uitdrukkelijk én schriftelijk anders zijn overeengekomen.
 4.  In afwijking van het bepaalde in artikel 6:255 lid 2 BW bindt een afwijkende aanvaarding door Opdrachtgever van de aanbieding of offerte van Opdrachtnemer, Opdrachtnemer niet.
 5. Aanbiedingen en offertes gelden niet automatisch voor nabestellingen. Partijen moeten dit uitdrukkelijk én schriftelijk overeenkomen.
 6.  De prijzen in genoemde offertes en/of aanbiedingen zijn exclusief BTW en andere heffingen welke van overheidswege (kunnen) worden opgelegd, tenzij uitdrukkelijk anders schriftelijk vermeld.
 7.  Een opdracht ontstaat als u een voor akkoord getekende offerte retourneert aan Opdrachtnemer.
 1. Het door Opdrachtgever aan Opdrachtnemer verschuldigde honorarium wordt vastgelegd in de overeenkomst van Opdracht.
 2. Indien geen vast honorarium wordt overeengekomen, zal het honorarium worden vastgelegd op grond van werkelijk bestede uren. Het honorarium wordt berekend volgens de gebruikelijke uurtarieven van Opdrachtnemer, geldende voor de periode waarin de werkzaamheden worden verricht, tenzij een daarvan afwijkend uurtarief is overeengekomen. Opdrachtnemer draagt er zorg voor, dat van de Opdracht per periode van een maand een tijdspecificatie bijgehouden wordt, welke als basis dient voor de berekening van de vergoeding voor de uitgevoerde Opdracht.
 3. Indien een vast honorarium of uurtarief wordt overeengekomen, is Opdrachtnemer niettemin gerechtigd tot verhoging van dit honorarium of uurtarief.

Partijen kunnen bij de totstandkoming van de overeenkomst een vaste prijs overeenkomen.

 1. Opdrachtgever stelt alle informatie die voor de uitvoering van de opdracht relevant is beschikbaar voor Opdrachtnemer.
 2. Opdrachtgever is verplicht alle gegevens en bescheiden, die Opdrachtnemer meent nodig te hebben voor het correct uitvoeren van de opdracht, tijdig en in de gewenste vorm en op de gewenste wijze ter beschikking te stellen.
 3. Opdrachtgever staat in voor de juistheid, volledigheid en betrouwbaarheid van de aan Opdrachtnemer ter beschikking gestelde gegevens en bescheiden, ook indien deze van derden afkomstig zijn, voor zover uit de aard van de opdracht niet anders voortvloeit.
 4. Opdrachtgever vrijwaart Opdrachtnemer voor elke schade in welke vorm dan ook die voortvloeit uit het niet voldoen aan het in het eerste lid van dit artikel gestelde.
 5. Indien en voor zover Opdrachtgever dit verzoekt, retourneert Opdrachtnemer de betreffende bescheiden.
 6. Stelt Opdrachtgever niet, niet tijdig of niet behoorlijk de door Opdrachtnemer verlangde gegevens en bescheiden beschikbaar en loopt de uitvoering van de opdracht hierdoor vertraging op, dan komen de daaruit voortvloeiende extra kosten en extra honoraria voor rekening van Opdrachtgever.
 7. Opdrachtgever stelt alle informatie die voor de uitvoering van de opdracht relevant is beschikbaar voor Opdrachtnemer.
 8. Opdrachtgever is verplicht alle gegevens en bescheiden, die Opdrachtnemer meent nodig te hebben voor het correct uitvoeren van de opdracht, tijdig en in de gewenste vorm en op de gewenste wijze ter beschikking te stellen.
 9. Opdrachtgever staat in voor de juistheid, volledigheid en betrouwbaarheid van de aan Opdrachtnemer ter beschikking gestelde gegevens en bescheiden, ook indien deze van derden afkomstig zijn, voor zover uit de aard van de opdracht niet anders voortvloeit.
 10. Opdrachtgever vrijwaart Opdrachtnemer voor elke schade in welke vorm dan ook die voortvloeit uit het niet voldoen aan het in het eerste lid van dit artikel gestelde.
 11. Indien en voor zover Opdrachtgever dit verzoekt, retourneert Opdrachtnemer de betreffende bescheiden.
 12. Stelt Opdrachtgever niet, niet tijdig of niet behoorlijk de door Opdrachtnemer verlangde gegevens en bescheiden beschikbaar en loopt de uitvoering van de opdracht hierdoor vertraging op, dan komen de daaruit voortvloeiende extra kosten en extra honoraria voor rekening van Opdrachtgever.
 1. Als in de opdracht aan Opdrachtnemer niet schriftelijk is vastgelegd wat de voorwaarden zijn betrekking hebbende op de intrekking van de opdracht staat het Opdrachtgever vrij om de opdracht aan Opdrachtnemer te beëindigen met inachtneming van een opzegtermijn van één maand.
 2.  leder der partijen heeft het recht de opdracht met onmiddellijke ingang en zonder rechterlijke tussenkomst te beëindigen indien de andere partij tekortschiet in de nakoming van en niet, na daartoe schriftelijk te zijn aangemaand, zijn verplichtingen binnen veertien dagen na verzending van deze aanmaning alsnog nakomt.
 3. Wanneer Opdrachtgever de opdracht intrekt, is Opdrachtgever verplicht het verschuldigde loon en de gemaakte onkosten van Opdrachtnemer te betalen.
 4. Opdrachtnemer maakt binnen 14 dagen een eindfactuur op.
 1. Opdrachtnemer voert de overeenkomst naar beste inzicht en vermogen en overeenkomstig de eisen van goed vakmanschap uit.
 2. Opdrachtnemer heeft het recht om werkzaamheden te laten verrichten door derden.
 3. De uitvoering geschiedt in onderling overleg en na schriftelijk akkoord en betaling van het eventueel afgesproken voorschot.
 4. Het is de verantwoordelijkheid van Opdrachtgever dat Opdrachtnemer tijdig kan beginnen aan de opdracht.
 1. De overeenkomst tussen Opdrachtgever en Opdrachtnemer wordt aangegaan voor onbepaalde tijd, tenzij uit de aard van de overeenkomst iets anders voortvloeit of partijen uitdrukkelijk én schriftelijk anders zijn overeengekomen.
 2. Zijn partijen binnen de looptijd van de overeenkomst voor de voltooiing van bepaalde werkzaamheden een termijn overeengekomen, dan is dit nooit een fatale termijn. Bij overschrijding van deze termijn moet Opdrachtgever Opdrachtnemer schriftelijk in gebreke stellen.
 1. Indien tijdens de uitvoering van de overeenkomst blijkt dat het voor een behoorlijke uitvoering van de opdracht noodzakelijk is om de te verrichten werkzaamheden te wijzigen of aan te vullen, passen partijen tijdig en in onderling overleg de overeenkomst dienovereenkomstig aan.
 2. Indien partijen overeenkomen dat de overeenkomst wordt gewijzigd of aangevuld, kan het tijdstip van voltooiing van de uitvoering daardoor worden beïnvloed. Opdrachtnemer stelt Opdrachtgever hiervan zo spoedig mogelijk op de hoogte.
 3. Indien de wijziging van of aanvulling op de overeenkomst financiële en/of kwalitatieve consequenties heeft, licht Opdrachtnemer Opdrachtgever hierover vooraf schriftelijk in.
 4. Indien partijen een vast honorarium zijn overeengekomen, geeft Opdrachtnemer daarbij aan in hoeverre de wijziging of aanvulling van de overeenkomst een overschrijding van dit honorarium tot gevolg heeft.
 5. In afwijking van het bepaalde in het derde lid van dit artikel kan Opdrachtnemer geen meerkosten in rekening brengen indien de wijziging of aanvulling het gevolg is van omstandigheden die aan hem kunnen worden toegerekend.
 1. In aanvulling op het bepaalde in artikel 6:75 Burgerlijk Wetboek geldt dat een tekortkoming van Opdrachtnemer in de nakoming van enige verplichting jegens opdrachtgever niet aan Opdrachtnemer kan worden toegerekend in geval van een van de wil van Opdrachtnemer onafhankelijke omstandigheid, waardoor de nakoming van zijn verplichtingen jegens opdrachtgever geheel of gedeeltelijk wordt verhinderd of waardoor de nakoming van zijn verplichtingen in redelijk­heid niet van Opdrachtnemer kan worden verlangd. Tot die omstandigheden worden mede gerekend wanprestaties van toeleveranciers of andere derden, stroom­storingen, computervirussen, stakingen en werkonderbrekingen.
 2. Indien zich een situatie als hiervoor bedoeld voordoet als gevolg waarvan Opdrachtnemer niet aan zijn verplichtingen jegens opdrachtgever kan voldoen, dan worden die verplichtingen opgeschort zolang Opdrachtnemer niet aan zijn verplichtingen kan voldoen. Indien de in de vorige zin bedoelde situatie 30 kalenderdagen heeft geduurd, hebben partijen het recht de overeenkomst schriftelijk geheel of gedeeltelijk te ontbinden.
 3. Opdrachtnemer is in het geval als bedoeld in het tweede lid van dit artikel niet gehouden tot vergoeding van enige schade, ook niet als Opdrachtnemer als gevolg van de overmachtstoestand enig voordeel geniet.
 1. Opdrachtgever doet afstand van zijn recht om een schuld aan Opdrachtnemer te verrekenen met een vordering op Opdrachtnemer.
 1. Opdrachtgever doet afstand van het recht om de nakoming van enige uit deze overeenkomst voortvloeiende verbintenis op te schorten.
 1. Het is Opdrachtgever niet toegestaan (enige verplichtingen uit) de Opdracht over te dragen aan derden zonder de voorafgaande schriftelijke instemming van de andere partij. Deze bepaling geldt als een beding met goederenrechtelijke werking zoals bedoeld in artikel 3:83, tweede lid, Burgerlijk Wetboek.
 2. Opdrachtgever verbindt zich in ieder geval om alsdan alle ter zake relevante (betalings)verplichtingen uit de overeenkomst tot Opdracht, mede op basis van deze algemene voorwaarden, aan derden op te leggen. Opdrachtgever blijft te allen tijde naast deze derde aansprakelijk voor de verplichtingen uit deze overeenkomst tot Opdracht en de algemene voorwaarden, tenzij Partijen expliciet schriftelijk anders overeenkomen.
 3. In geval van contractsoverneming vrijwaart Opdrachtgever Opdrachtnemer ter zake van alle aanspraken van derden die mochten ontstaan ten gevolge van een niet of onjuist nakomen van enige verplichting door Opdrachtgever uit de overeenkomst tot Opdracht en/of deze algemene voorwaarden, tenzij enige dwingende (inter)nationale wet of regelgeving een dergelijke bepaling niet toestaat.
 1. Elk recht op schadevergoeding door Opdrachtnemer vervalt in elk geval 12 maanden na de gebeurtenis waaruit de aansprakelijkheid direct of indirect voortvloeit. Hiermee wordt niet uitgesloten het bepaalde in artikel 6:89 Burgerlijk Wetboek.
 1. Opdrachtnemer is jegens Opdrachtgever nimmer aansprakelijk voor Schade – al dan niet geleden door Opdrachtgever of derden – ontstaan door werkzaamheden verricht ten behoeve van Opdrachtgever verband houdende met de uitvoering van de Opdracht. De in dit lid opgenomen beperking van de aansprakelijkheid geldt niet, indien de Schade is te wijten aan opzet of grove schuld van Opdrachtnemer.
 2. Opdrachtnemer is nimmer aansprakelijk voor indirecte schade zoals winstderving van Opdrachtgever.
 3. In het geval dat Opdrachtnemer een schadevergoeding verschuldigd is aan Opdrachtgever bedraagt de schade niet meer dan het honorarium.
 4. Opdrachtgever is gehouden om Opdrachtnemer te vrijwaren en schadeloos te stellen ter zake van alle met de onderhavige overeenkomst samenhangende vorderingen van derden en alle daarmee verband houdende financiële gevolgen.
 5. Iedere aansprakelijkheid voor schade, voortvloeiende uit of verband houdende met de uitvoering van een overeenkomst, is steeds beperkt tot het bedrag dat in het desbetreffende geval door de gesloten (beroeps)aansprake­lijk­heidsverzekering(en) wordt uitbetaald. Dit bedrag wordt vermeerderd met het bedrag van het eigen risico volgens de desbetreffende polis.
 6. De aansprakelijkheidsbeperking geldt ook als Opdrachtnemer aansprakelijk wordt gesteld voor schade die direct of indirect voortvloeit uit het niet deugdelijk functioneren van de door Opdrachtnemer bij de uitvoering van de opdracht gebruikte apparatuur, software, gegevensbestanden, registers of andere zaken.
 7. Niet uitgesloten is de aansprakelijkheid van Opdrachtnemer voor schade die het gevolg is van opzet of bewuste roekeloosheid van Opdrachtnemer of zijn leidinggevende ondergeschikten.
 1. Ingeval een opdracht wordt verstrekt door meer dan één persoon, is ieder van hen hoofdelijk aansprakelijk voor de bedragen die uit hoofde van die opdracht aan Opdrachtnemer verschuldigd zijn.
 2. Wordt een opdracht middellijk of onmiddellijk verstrekt door een natuurlijke persoon namens een rechtspersoon, dan kan deze natuurlijke persoon tevens in privé Opdrachtgever zijn. Daarvoor is vereist dat deze natuurlijke persoon beschouwd kan worden als de (mede)beleidsbepaler van de rechtspersoon. Bij wanbetaling door de rechtspersoon is de natuurlijke persoon dus persoonlijk aansprakelijk voor de betaling van de declaratie, onverschillig of deze, al dan niet op verzoek van Opdrachtgever, ten name van een rechtspersoon dan wel ten name van Opdrachtgever als natuurlijk persoon of hen beiden is gesteld.
 1. Opdrachtnemer vrijwaart Opdrachtgever tegen alle vorderingen en andere aanspraken van derden en de daaruit voortvloeiende schade als gevolg van een tekortkoming door de wederpartij van deze overeenkomst of enig ander handelen of nalaten van Opdrachtnemer. Deze vrijwaring geldt onverminderd hetgeen in voorgaande artikelen over de aansprakelijkheid is aangegeven.
 2. Deze vrijwaring geldt niet voor zover Opdrachtnemer niet bekend was en evenmin bekend behoorde te zijn met de rechten waarop een dergelijke vordering is gebaseerd.
 1. Opdrachtnemer vrijwaart Opdrachtgever tegen alle vorderingen en andere aanspraken van derden en de daaruit voortvloeiende schade als gevolg van een tekortkoming door de wederpartij van deze overeenkomst of enig ander handelen of nalaten van Opdrachtnemer. Deze vrijwaring geldt onverminderd hetgeen in voorgaande artikelen over de aansprakelijkheid is aangegeven.
 2. Deze vrijwaring geldt niet voor zover Opdrachtnemer niet bekend was en evenmin bekend behoorde te zijn met de rechten waarop een dergelijke vordering is gebaseerd.
 3. In elk geval is iedere aansprakelijkheid van Opdrachtnemer beperkt tot het bedrag dat door de aansprakelijkheidsverzekeraar van Opdrachtnemer in het desbetreffende geval wordt uitgekeerd.
 4. Opdrachtgever is gehouden om Opdrachtnemer te vrijwaren en schadeloos te stellen ter zake van alle met de onderhavige overeenkomst samenhangende vorderingen van derden en alle daarmee verband houdende financiële gevolgen.
 1. De bij Opdrachtnemer aanwezige zaken en geleverde zaken en onderdelen blijven eigendom van Opdrachtnemer totdat Opdrachtgever de gehele afgesproken prijs heeft betaald. Tot die tijd kan Opdrachtnemer zich beroepen op zijn eigendomsvoorbehoud en de zaken terugnemen.
 2. Indien de overeengekomen vooruit te betalen bedragen niet of niet op tijd worden voldaan, heeft Opdrachtnemer het recht om de werkzaamheden op te schorten totdat het overeengekomen deel alsnog is voldaan. Er is dan sprake van schuldeisersverzuim. Een verlate levering kan in dat geval niet aan Opdrachtnemer worden tegengeworpen.
 3. Opdrachtnemer is niet bevoegd de onder zijn eigendomsvoorbehoud vallende zaken te verpanden noch op enige andere wijze te bezwaren.
 4. Indien zaken nog niet zijn geleverd, maar de overeengekomen voortuitbetaling of prijs niet conform afspraak is voldaan, heeft Opdrachtnemer het recht van retentie. De zaak wordt dan niet geleverd totdat Opdrachtgever volledig en conform afspraak heeft betaald.
 5. In geval van liquidatie, insolventie of surseance van betaling van Opdrachtgever zijn de verplichtingen van Opdrachtgever onmiddellijk opeisbaar.
 1. Tenzij partijen schriftelijk anders zijn overeengekomen, behoudt Opdrachtnemer alle intellectuele absolute rechten (waaronder auteursrecht, octrooirecht, merkenrecht, tekeningen- en modellen­recht, etc.) op alle ontwerpen, tekeningen, geschriften, dragers met gegevens of andere informatie, offertes, afbeeldingen, schetsen, modellen, maquettes, etc.
 2. De genoemde intellectuele absolute rechten mogen niet zonder schriftelijke toestemming van Opdrachtnemer worden gekopieerd, aan derden getoond en/of ter beschikking gesteld of op andere wijze worden gebruikt.
 3. Opdrachtgever verplicht zich tot geheimhouding van de door Opdrachtnemer aan hem ter beschikking gestelde vertrouwelijke informatie. Onder vertrouwelijke informatie wordt in ieder geval verstaan datgene waarop dit artikel betrekking heeft, alsmede de bedrijfsgegevens. Opdrachtgever verplicht zich zijn personeel en/of derden die betrokken zijn bij de uitvoering van deze overeenkomst, een schriftelijke geheimhoudingsplicht op te leggen van de strekking van deze bepaling.
 1. Ieder der partijen houdt de informatie die hij (in welke vorm dan ook) van de andere partij ontvangt en alle andere informatie betreffende de andere partij waarvan hij weet of redelijkerwijs kan vermoeden dat deze geheim of vertrouwelijk is, dan wel informatie betreft waarvan hij kan verwachten dat de verspreiding daarvan de andere partij schade kan berokkenen, geheim en neemt alle nodige maatregelen om te waarborgen dat zijn personeel de genoemde informatie ook geheimhoudt.
 2. De in het eerste lid van dit artikel genoemde geheimhoudingsplicht geldt niet voor informatie:
  a. die op het moment dat de ontvanger deze informatie ontving al openbaar was of nadien openbaar is geworden zonder een schending door de ontvangende partij van een op hem rustende geheimhoudingsplicht;
  b. waarvan de ontvangende partij kan bewijzen dat deze informatie al in zijn bezit was op het moment van verstrekken door de andere partij;
  c. die de ontvangende partij van een derde heeft ontvangen waarbij deze derde gerechtigd was deze informatie aan de ontvangende partij te verstrekken
  d. die door de ontvangende partij openbaar wordt gemaakt op grond van een wettelijke plicht.
 3. De in dit artikel omschreven geheimhoudingsplicht geldt voor de duur van deze overeenkomst en voor een periode van drie jaar na het eindigen daarvan.
 1. Tijdens de uitvoering van de Opdracht zullen Opdrachtgever en Opdrachtnemer op verzoek van een van hen door middel van elektronische mail met elkaar kunnen communiceren. Zowel Opdrachtnemer als Opdrachtgever erkennen dat aan het gebruik van elektronische mail risico’s kleven zoals – maar niet beperkt tot – vervorming, vertraging en virussen.
 2. Partijen stellen naar aanleiding van lid 1 vast jegens elkaar niet aansprakelijk te zullen zijn voor Schade die eventueel voortvloeit bij een of ieder van hen tengevolge van het gebruik van elektronische mail. Partijen zullen al hetgeen redelijkerwijs van ieder van hen verwacht mag worden doen of nalaten ter voorkoming van het optreden van voornoemde risico’s. In het geval van twijfel inzake de juistheid van de door de Opdrachtgever of Opdrachtnemer ontvangen mail, is de inhoud van de door verzender verzonden mail bepalend.
 1. In het geval deze algemene voorwaarden en de Opdracht onderling tegenstrijdige voorwaarden bevatten, gelden de voorwaarden zoals opgenomen in de overeenkomst van Opdracht
 1. Klachten over de verrichte werkzaamheden en/of factuurbedrag dienen door Opdrachtgever binnen 5 werkdagen na ontdekking, doch uiterlijk binnen 20 dagen na voltooiing van de desbetreffende werkzaamheden schriftelijk te worden gemeld aan Opdrachtnemer, bij gebreke waarvan de rechten van Opdrachtgever dienaangaande zullen zijn vervallen.
 2. Indien een klacht gegrond is, zal Opdrachtnemer de werkzaamheden alsnog verrichten zoals overeengekomen, tenzij dit inmiddels, door Opdrachtgever aantoonbaar gemaakt, zinloos is geworden. Dit laatste dient door de Opdrachtgever schriftelijk kenbaar gemaakt te worden.
 3. Indien het alsnog verrichten van de overeengekomen dienstverlening niet meer mogelijk of zinvol is, zal Opdrachtnemer nog slechts nog slechts aansprakelijk zijn binnen de grenzen van artikel 17 van deze algemene voorwaarden.
 1. Op elke Opdracht tussen Opdrachtnemer en Opdrachtgever, alsmede op deze algemene voorwaarden, is Nederlands recht van toepassing, ook als Opdrachtgever niet in Nederland gevestigd is.
 2. Alle geschillen die voortvloeien uit deze algemene voorwaarden worden exclusief voorgelegd aan de bevoegde rechter van de Rechtbank Den Haag.
 1. Van de algemene voorwaarden kan slechts bij schriftelijke overeenkomst worden afgeweken.
 2. Opdrachtnemer is bevoegd wijzigingen in deze algemene voorwaarden aan te brengen. De wijzigingen treden in werking op het aangekondigde tijdstip van inwerkingtreding. De voormelde wijzigingen hebben geen invloed op de tijdens de inwerkingtreding lopende Opdrachten, tenzij Partijen anders overeenkomen.

Laatste wijziging

Mocht deze disclaimer wijzigen, dan vindt u de meest recente versie van de disclaimer op deze pagina

‘s-Gravenhage, 01-11-2017

Daniël Verhoop
Eigenaar VERHOOP Resultaatmanagement en www.verhoop.nl